Promień: Wyłączony
Promień: km
Set radius for geolocation
post-title O Mieście i Gminie

O Mieście i Gminie

O Mieście i Gminie

O Mieście i Gminie

Gmina Ścinawa leży na lewym brzegu Odry w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubińskim nad rzekami Odrą i Zimnicą. Szczególne walory przyrody doliny Odry – lasy łęgowe i starorzecza stanowią o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Klimat gminy Ścinawa jest łagodny, sprzyjający wegetacji roślin i należy do strefy klimatu przejściowego Europy Środkowej, z wpływem klimatu oceanicznego.

tereny_inwestycyjne_2Gmina o powierzchni 16.415 ha. Użytki rolne obejmują 11.5 tys. gleb bardzo zróżnicowanych – od słabych bielicowych po urodzajne mady. Miasto liczące 5562 mieszkańców leży w dolinie Odry na terenie równinnym na skraju Wysoczyzny Lubińskiej oraz Obniżenia Ścinawskiego. Ścinawa jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy oraz ośrodkiem usług ponadpodstawowych dla całej gminy, której dominującą funkcją jest rolnictwo. Na terenie Ścinawy znajduje się duży park o pow. 6,35 ha z cennym, wiekowym drzewostanem oraz wiele zabytków. Miasto pełni funkcję lokalnego ośrodka administracyjno – usługowo – mieszkaniowego. Centrum miasta położone jest w dolinie Zimnicy. Miasto posiada korzystne warunki rozwoju, szczególnie w kierunku zachodnim, wzdłuż drogi do Lubina.

Ścinawa to teren położony bardzo atrakcyjnie pod względem komunikacyjnym, przebiegają tu ważne szlaki drogowe: Droga krajowa nr 36 Lubin -Rawicz; Droga wojewódzka nr 292 Ścinawa – Prochowice; Droga wojewódzka nr 340 Ścinawa – Wołów; Droga wojewódzka nr 372 Ścinawa – Prochowice. Dobra sieć dróg, przeprawa mostowa na Odrze i linia kolejowa, umożliwiają dobre połączenia komunikacyjne z Wrocławiem (70 km), Głogowem (44 km), i Lubinem (16 km). Ścinawa stanowi również ważny węzeł komunikacji kolejowej na Dolnym Śląsku, położona jest na trasie Wrocław – Zielona Góra. Gminę zamieszkuje 4455 mieszkańców. Gmina i Miasto Ścinawa stanowi wspólnotę samorządową miasta Ścinawa i 19 sołectw: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa i Dolna, Dębiec, Dłużyce, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów. Graniczy od wschodu z gminą wiejską Wińsko, od zachodu z gminą wiejską Lubin, od północy z gminą wiejską Rudna i od południa z gminą miejsko-wiejską Prochowice.

Najbliższymi ośrodkami miejskimi są: Lubin, Legnica, Głogów, Wrocław. Wraz z gminami miejsko i wiejską Lubin, gminą Rudna, gmina Ścinawa tworzy Powiat Lubiński.

tereny_inwestycyjne_1

Tereny Inwestycyjne

Dbałość o przyjazne i czyste środowisko, wykorzystanie korzystnych warunków gospodarczych i przyrodniczych sprawiają, że Ziemia Ścinawska jest ośrodkiem nowoczesnej wytwórczości i usług, przyjaznym dla biznesu, inwestorów i mieszkańców.

Aktualnie do sprzedaży Gmina Ścinawa posiada tereny o pow. 19,6939 ha przy ulicy Spacerowej – Legnickiej w Ścinawie, które przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawy pod – tereny aktywności gospodarczej, a zwłaszcza przemysł, składy (zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, bazy, składy, magazyny, handel hurtowy i półhurtowy). Ponadto Gmina Ścinawa dysponuje terenem o pow. 4,8067 ha przeznaczonym w m.p.z.p. pod tereny usług, a w szczególności handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łączności, usługi komunikacyjne na wydzielonych działkach, a także pod tereny obsługi komunikacji z dopuszczeniem usług komercyjnych, a zwłaszcza stacje paliw, myjnie, usług handlu i gastronomii, warsztatów samochodowych, punktów wulkanizacyjnych, salonów samochodowych, handlu akcesoriami samochodowymi, stacji kontroli pojazdów.
Gmina Ścinawa jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów, ze względu na położenie na obrzeżach Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego, nieopodal Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także dostęp do infrastruktury. Na terenie miasta, jak i gminnych miejscowości znajduje się wiele ciekawych działek na sprzedaż, przeznaczonych pod inwestycje, szczególnie związanych z energią odnawialną.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Gmina Ścinawa jest członkiem i założycielem Partnerstwa Doliny Środkowej Odry, które zostało zawiązane w 2002 roku jako porozumienie gmin, organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji współpracujących na rzecz rozwoju zrównoważonego obszaru dorzecza Odry, na północ od Wrocławia do Głogowa.

W 2009 roku w ramach partnerstwa powołano do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w celu realizacji komponentu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader na tym terenie. Prezesem Stowarzyszenia jest Rafał Plezia.

O Paweł Flunt

Jestem zodiakalnym lwem, jak każdy z mojego znaku, jestem trochę typem samotnika żyjącego na krawędzi dwóch przeciwstawnych światów. Gdzie raz się dryfuje, a innym razem brnie do celu. Więcej >>>
Translate »