Turów (niem. Thauer) pierwsze wzmianki o Turowie odnajdujemy w dokumencie z 1478r. Mówiący o miejscowości Tawir (przed 1945 r. Tauer). Pod koniec XVIII w. wieś stanowiła lenno biskupie, będąc w posiadaniu rodziny von Nostitz. Od 1886 roku – „koenigl. Haus-Fideicomic”. Jednym z najstarszych zachowanych po dziś dzień zabytków jest zespół folwarczny zlokalizowany w zachodniej części miejscowości. Obejmuje on m.in. dom zarządcy wzniesiony ok. 1915 r. w pierzei zachodniej układu.

Zachowane budynki gospodarcze wznoszone w tym samym czasie tworzą regularny czworoboczny okład. Ok. 1900 r. powstał niewielki park, położony przy neobarokowym pałacu, wchodzący w skład śląskich posiadłości króla Prus. Centralnym elementem tego założenia była rozległa polana widokowa, ukształtowana na południowej stronie pałacu, ograniczona dzisiaj od zachodu oraz południe zwartym drzewostanem. Niegdyś do folwarku należały również zabudowanie mieszkalno- gospodarcze leżące po przeciwległej – północnej stronie drogi.

Równie cenne obiekty w tym względzie stanowią: dom mieszkalny nr 3 oraz mieszkalno – gospodarczy nr 4. Obydwa budynki datowane są na koniec XIX wieku. Znacznie starczy jest budynek gospodarczy w zagrodzie nr 12, pochodzący w 1885r.

Na terenie Turowa wyznaczono strefę obserwacji archeologicznej obejmującą 4 stanowiska archeologiczne.

Przyroda

Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Turowa i jego okolic można uznać za przeciętne. Na zachód od wsi, w kierunku wsi Siedlic roztacza się niewielki las, którego przecina droga krajowa nr 36. Zdecydowanie większy kompleks leśny zlokalizowany jest 4-5 km w kierunku północno – zachodnim względem Turowa.

Zamieszkują je liczne gatunki ptaków, z których część znajduje się pod ochroną. Analizując całościowo, lasy i grunty leśne w Gminie Ścinawa zajmują – 2296 ha. Są to w przeważającej części lasy sosnowe (60 %) i dębowe (20%). W okolicy występuje licznie zwierzyna łowna: jelenie, dziki, lisy, borsuki kuny i zające.

Tereny te bogate są w złoża węgla brunatnego stanowiące tzw. złoża „Legnica”. Podejmowane są już pierwsze kroki planistyczne zmierzające do uruchomienia kopalni tego surowca (ok. 2022-2026r.)