Zaborów (niem. Lamperdorf) wieś położona około 7 km na południe od Ścinawy, przy drodze do Prochowic. Nieliczne, luźne znaleziska archeologiczne datowane na młodszą epokę kamienną – neolit, świadczą o pobycie na tym terenie pierwszych gromad ludzkich, w tamtych bardo odległych czasach. Znacznie młodsze jest stanowisko osadnicze zlokalizowane w wyniku penetracji powierzchniowych, a datowane na okres wczesnośredniowieczny.

Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości Lamperii Villa pochodzi z 1286 roku. W dokumencie z 1372 roku wymieniana jest jako Lamperszdorf, natomiast dokument z 1376 roku określa ją już w zniemczonej formie Lampersdorf, która zachowała się do 1945 roku. Dokument z 1376 roku odnosi się do już istniejącego tu kościoła filialnego.

Zabytki

Do współczesnych nam czasów zachowały się dwa obiekty o charakterze zabytkowo – historycznym. Pierwszym z nich jest wspomniany kościół (obecnie filialny) świętych Piotra i Pawła. Drugim są ruiny renesansowego dworu. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, z XIV/XV w., l. 1869-70
  • cmentarz przykościelny
  • cmentarz parafialny, z drugiej poł. XIX w.
  • zespół pałacowy, z XVIII-XIX w.: pałac (ruina); park o założeniach krajobrazowych z jednym z największych w tym regionie platanów klonolistnych i licznymi okazałymi dębami szypułkowymi, tują zachodnią i białodrzewem (pomniki przyrody).