Szkoła Podstawowa w Tymowej istnieje od 1967 roku. W dniu 21 września nadano imię Orląt Lwowskich szkole. Obecnie liczy 78 uczniów w klasach I-VI oraz 14 uczniów w oddziale przedszkolnym. Na terenie placówki działa także przedszkole zamiejscowe dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi wyposażonymi w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt komputerowy znajdujący się w dwóch salach informatycznych używany podczas lekcji informatyki oraz zajęć pozalekcyjnych pozyskany w ramach projektów: Centra Kształcenia Na Odległość na Wsiach, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państw oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do budynku dobudowano dużą salę gimnastyczną, w której odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe. W szkole znajdują się także: gabinet terapii pedagogicznej, biblioteka, gabinet pomocy przed lekarskiej, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora szkoły, sekretariat sala zabaw dla klas 0 – III wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach rządowego programu „Radosna szkoła ” oraz w sprzęt sportowy zakupiony w ramach projektu pt. „Ruch to zdrowie”- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach. W stołówce można zjeść smaczne posiłki. Dzieci dojeżdżające mogą atrakcyjnie spędzić czas wolny przed lekcjami i po nich funkcjonuje świetlicy. Organizowane są w niej różnego rodzaju zajęcia chroniące przed nudą, wspomagające rozwój emocjonalny i pomagające w nauce.

Szkoła korzysta z boiska do piłki nożnej oraz kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko-Orlik2012” dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Placówka jest szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia.

Oferuje uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji: zespól wokalno-taneczny, koło teatralne, koła artystyczne, koło przyrodnicze, koło matematyczne, koło polonistyczne, SKS. Organizuje także dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zespoły dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej. Dla dzieci z wadami postawy prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Uczniowie wyjeżdżają do kina i teatru. Uczestniczą także w licznych wycieczkach.

Wspiera ducha partnerstwa we współdziałaniu środowiska życia i edukacji dzieci, a więc domu, szkoły i społeczności lokalnej. Współpracuje z wieloma instytucjami: Urzędem Miasta i Gminy w Ścinawie, Szkołami w Gminie Ścinawa, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ścinawie, Posterunkiem Policji w Ścinawie , Ośrodkiem Zdrowia w Tymowej, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Biblioteką Miejską w Ścinawie, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymowej, inspektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w którego imieniu działa PT w Polkowicach, radcą Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu ,w którego imieniu działa Państwowa Inspekcja Pracy w Legnicy, Sołtysem i Radą Sołecką wsi Tymowa, Proboszczem i Radą Parafialną w Tymowej, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubinie, Kołami Łowieckimi działającymi na terenie wsi Tymowa, Leśniczym Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Sportowym w Tymowej, specjalista ds. żywienia Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  we Wrocławiu, w którego imieniu działa Powiatowy Zespół Doradców w Lubinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubinie.

Realizuje różnorodne projekty m.in. projekt „Indywidualizacja nauczania –drogą do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, ekologiczny pn. „Siądź pod mym liściem- miejsce do nauki i wypoczynku”, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne do przyrody, zorganizowano wycieczki edukacyjne, stworzono ogródek szkolny do prowadzenia obserwacji i doświadczeń, eksperymentów przyrodniczych, zajęć praktycznych, prac pielęgnacyjnych przy roślinach oraz miejsce do odpoczynku i rekreacji . Realizacja zadań możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Przy realizacji projektu „Uczymy się bezpiecznie żyć” szkoła współpracowała z KRUS w Polkowicach, Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Tymowej, Posterunkiem Policji w Ścinawie, Pielęgniarką szkolną, Leśniczym, Myśliwym, Państwową Strażą Pożarną w Lubinie.

Szkoła uczestniczy w wielu programach m.in. w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom”, który ma na celu wdrażanie dzieci do systematycznego czytania , rozwijania twórczego myślenia, wyobraźni, zainteresowań czytelniczych, propagowanie przyjemnego i efektywnego spędzania wolnego czasu oraz w programie „Sprawny Dolnoślązaczek”, który zapewnia uczniom nabywanie umiejętności sportowych, uczy zdrowej rywalizacji, zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej. Od kwietnia 2014r. szkoła realizuje projekt pn. „Edukacja przyszłością Tymowej ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, który ma na celu poprawę warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych u 57 U( 29K, 29M) w SP w Tymowej poprzez wdrożenie zmodyfikowanego, kompleksowego programu rozwoju rozszerzającego i wzbogacającego ofertę edukacyjną do 30.06.2015. Uczniowie klas I-VI uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, z j.polskiego, zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z przyrody, nauk humanistycznych i j. angielskiego, a uczniowie klas I-III korzystają również z zajęć logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. W szkole organizuje się liczne imprezy środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka, Jasełka , Dzień Rodziny połączony z turniejem rodzinnym o puchar dyrektora szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, które prezentowane są w Kościele Parafialnym w Tymowej i Dziesławiu.

Szkoła udostępnia swoje wyposażenie i obiekty sportowe nie tylko uczniom, ale również społeczności lokalnej. Promuje sporty rekreacyjne i zdrowy styl życia.

Adres

Adres:

Tymowa, Ścinawa

GPS:

51.45227226781907, 16.348877599957518

Nr tel.: