Cele stowarzyszenia podejmowanie działań mających na celu propagowanie historii Miasta i Gminy Ścinawa, pobudzanie aktywności społecznej w celu kształtowania tożsamości lokalnej, wspieranie działań mających na celu budowanie więzi lokalnych, inicjowanie oraz wspieranie działań promujących gminę i jej rozwój, inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Miasta i Gminy Ścinawa, wspieranie, organizowanie i propagowanie sportu dzieci i młodzieży oraz różnego rodzaju form wypoczynku i turystyki, wspieranie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej w zakresie celów statutowych, wspieranie działań skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta i gminy, współpraca z innymi stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.